Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REFITTED

Niniejszy Regulamin, określa ogólne warunki sprzedaży towarów handlowych oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.refitted.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz zasady działania Sklepu Internetowego.
Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedającego jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedający oferuje Klientom sprzedaż towarów drogą elektroniczną. Klient, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ma możliwość zapoznania się z ofertą Sprzedającego oraz zawarcia umowy Sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
W celu zapoznania się przez Klientów z ofertą Sprzedającego oraz umożliwienia zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedający udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe teleinformatyczne, technologiczne oraz umożliwia skorzystanie z usług na zasadach określonych w Regulaminie.
§ 1. DEFINICJE
1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu złożonym przez Klienta.

3. Dostawca - oznacza podmiot, który zawodowo zajmuje się przewozem i dostarczaniem przesyłek, a w szczególności:
a)
podmiot prowadzący działalność pocztową lub kurierską;
b)
operator skrytek pocztowych (paczkomatów).
4. Klient – oznacza osobę (podmiot), która (który) na warunkach określonych Regulaminem i przepisami prawa zawarła (zawarł) ze Sprzedającym Umowę sprzedaży.
5. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
7. Sprzedający - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Refitted - Marcin Kucharski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 7962996495, REGON: 386133450, 26-600 Radom, ul. Młynarska 6/37, adres poczty elektronicznej: marcin.vintage.clothing@gmail.com.
8. Strona Internetowa Sklepu - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedający prowadzi Sklep Internetowy, pod adresem: https://refitted.pl
9. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedającego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
10. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, oraz Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
11. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedającym.
12. Usługa dodatkowa – usługa odpłatna, polegająca na dostawie Towaru na wskazany przez Klienta adres lub do paczkomatu.
2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego


1.
Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie oraz własności przemysłowej należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedającego.
2.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to przeglądarka internetowa .
3.
Sprzedający stosuje mechanizm plików „cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer _____________________________________________
4.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5.Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej Sklepu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest również dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności naruszającej interes Sprzedającego, a w szczególności prowadzenie działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedającego jak też zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
6.Sprzedający oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego każdy Klient powinien stosować odpowiednie środki, które zminimalizują takie zagrożenie. W szczególności, każdy Klient powinien stosować program antywirusowy i chroniące tożsamość podczas korzystania z sieci Internet.
§ 3. Zamówienia
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, dokonuje wyboru zamawianych Towarów (kompletuje zamówienie) wybierając Towar (towary), które chce zakupić poprzez dodanie do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia w „KOSZYKU” wypełnia formularz wskazując swoje dane kontaktowe oraz miejsce dostawy oraz wybiera, spośród określonych na Stronie Internetowej Sklepu, sposób wysyłki (Dostawy) oraz sposób płatności, a następnie składa zamówienie, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zapłać teraz” – w przypadku płatności karta kredytową lub płatniczą lub „Zamawiam i płacę” – w przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal lub przelewem bankowym (wpłata na konto).
4. Każdorazowo w trakcie składania zamówienia, Klient na bieżąco jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Usługę dodatkową (wraz ze sposobem realizacji).
5. Sprzedający zaznacza, iż w odniesieniu do wszystkich Towarów, kolory, odcienie i struktura widoczne na ekranie monitora, które na potrzeby Sklepu Internetowego zostały sfotografowane, mogą różnić się od rzeczywistych, ponieważ na ich odbiór ma wpływ wiele czynników, a w szczególności oświetlenie pomieszczenia, sposób ułożenia, struktura oraz wykończenie i połysk materiału.
6. Sprzedający zaznacza, iż wszystkie Towary zamieszczone w Sklepie Internetowym, za wyjątkiem tych Towarów, co do których Sprzedający zawarł wyraźne odmienną informację, są towarami używanymi, noszącymi różnego stopnia ślady używania. Sprzedający, w odniesieniu do każdego z towarów podejmuje starania dokładnego sfotografowania całości każdego Towaru i zamieszcza fotografie na stronie Sklepu Internetowego, udostępniając opcję obejrzenia fotografii w przybliżeniu. Sprzedający zaleca, aby Klient przed złożeniem zamówienia dokładnie obejrzał zdjęcia prezentowane na stronie Sklepu Internetowego.
7. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty Klienta w którym Sprzedający potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Z chwilą potwierdzenia zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§ 4. Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia i płatności. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
1. Przelewem bankowym,
2. Kartą kredytową lub płatniczą,
3. PayPal,
2. W przypadku wyboru formy płatności w postaci przelewu bankowego, Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż dwa Dni robocze od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
3. W wypadku niedokonania się przez Klienta płatności w terminie, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży.
§ 5. Dostawa
1. Sprzedający informuję, iż wysyłka Towaru nastąpi w terminie nie dłuższym niż Dwa dni robocze od otrzymania przez Sprzedającego płatności za zakupiony Towar i Usługę dodatkową.
2. Terminy dostawy Towaru mogą być zróżnicowane w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz miejsca dostawy.
3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany zamówieniu. W przypadku wyboru paczkomatu (skrytki pocztowej) jako miejsca i formy Dostawy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta. Klient dokonuje wyboru paczkomatu, poprzez przesłanie Sprzedającemu, po złożeniu zamówienia, pocztą elektroniczną na adres: marcin.vintage.clothing@gmail.com informację o adresie lub numerze (względnie adresie i numerze) wybranego paczkomatu. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
4. Sprzedający, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy rachunek za sprzedany Towar, albo przesyła taki rachunek przy pomocy poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania zamówienia. Rachunek dostarczany przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać odpowiednie oprogramowanie umożliwiające jego otwarcie.
§ 6. Rękojmia
1. Sprzedający zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Wadami fizycznymi nie są ślady używania rzeczy, o których mowa w § 3 ust 6 Regulaminu.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę, Klient może skorzystać z uprawnień przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym w szczególności w przepisach Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Pismo stanowiące reklamację może być wysłane na adres Sprzedającego jak również w formie elektronicznej na adresmarcin.vintage.clothing@gmail.com


Sprzedający w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.

4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W tym celu Klient będący z Konsumentem może skorzystać z pomocy Wojewódzkiego Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie Delegatura w Radomiu (26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53. www.wiih.org.pl, tel. 48-362-71-21, e-mail: ih_radom@wiih.org.pl)

§ 7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży


1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu zakupionego Towaru, które zobowiązany jest ponieść Konsument.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@refitted.eu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.
7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedający informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8. Ochrona danych osobowych
1.
Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Zasadach przetwarzania danych, pod adresem: https://refitted.pl/pages/polityka-prywatnosci
§ 9. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Informacje na temat pozasądowego rozpatrywania sporów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedający poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
6. Umowy ze Sprzedającym zawierane są w języku polskim i podlegają prawu obowiązującemu na terytorium Polski.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.